18 Nov 2018 - MCFL Sunday Division Four

London Samurai Rovers

J. Bataller, J. Brennan (2)

2-3

Lose

Lampton Park (Sunday)

C. Downey (3)